1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje MazaMada.lt bet kitas susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.5. Pirkėjas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką  „Patvirtinti užsakymą“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

1.6. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje be registracijos (kaip svečias) arba kaip užsiregistravęs Internetinės parduotuvės MazaMada.lt Pirkėjas.

1.8. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, pristatymo adresas ir pan.), pasirinkęs pristatymo bei atsiskaitymo būdus ir susipažinęs su Pirkimo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

1.9. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Registruotas Pirkėjas turi galimybę, prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, matyti pirkimo istoriją. Neregistruotas pirkėjas tokios galimybės neturi.


2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo MazaMada.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje MazaMada.lt bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Pirkėjas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Pirkėjo duomenų, ypač tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

2.6. Pirkėjas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Klientas naudojasi, bus išsaugomi „sausainukai“ (ang. „cookies“). „Sausainukai“ – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Pirkėjo kompiuterio kietąjį diską. „Sausainukų“, naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Pardavėjui prieigos prie Pirkėjo asmeninės informacijos. Pardavėjas naudojasi sausainukais, kai reikia identifikuoti Pirkėjo kompiuterį, o tai suteikia galimybę Pardavėjui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima sausainukus pagal nustatymą, bet Pirkėjas gali atsisakyti „sausainukų“ ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.

2.7. Detalesnė informacija, susijusi su asmens duomenų apsauga, pateikiama MazaMada.lt elektroninės parduotuvės internetiniame puslapyje (skiltyje “Privatumo politika”).

 

3. Pirkėjo teisės bei įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes MazaMada.lt el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatytoms sąlygomis ir tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą pagal Sutartyje nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.

3.5. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą MazaMada.lt registracijos formoje. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje arba jų laiku nepakoreguoja jiems pasikeitus, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų pristatymo ar kitų papildomų nuostolių atlyginimo.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.7. Pirkėjas, naudodamasis MazaMada.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės bei įsipareigojimai 

4.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti Sutarties taisykles. Pirkėjui taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo metu.

4.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Parduotuvėje pateiktų prekių kainas, kiekius, dydžius ar kitą informaciją, susijusią su Prekėmis.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis visomis MazaMada.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis MazaMada.lt internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą MazaMada.lt internetinės parduotuvės registracijos formoje, ją saugoti bei neperleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus atvejus.

4.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo, pasirinkęs numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 48 valandas.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja informuoti ir pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.9. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės per nurodytą laikotarpį, įsipareigoja informuoti ir pasiūlyti klientui naują terminą. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Ši taisyklė negalioja, jei prekės nepristatomos laiku dėl kurjerių kaltės.

4.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

4.11. Jei Pardavėjo MazaMada.lt internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

5. Prekių užsakymas, atsiskaitymo tvarka, terminai 

5.1. El. parduotuvėje MazaMada.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM (21%).

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.4.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas prisijungia prie savo el. bankininkystės ir atlieka pavedimą užsakymo patvirtinimo formoje nurodytas rekvizitais arba Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į MazaMada.lt internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos.

5.4.2. Per mokėjimų sistemą Payserą. Pasirinkęs šį metodą, Pirkėjas automatiškai bus nukreipiamas į Mokejimai.lt puslapį, kur bus sugeneruotas mokėjimo kvitas.

5.5. Pirkėjas, viena iš Pardavėjo siūlomų apmokėjimo formų, įsipareigoja už užsakytas prekes sumokėti per 48 valandas. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą užsakymo neapmoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą bei jį visiškai atšaukti.

5.6. Pardavėjas įsipareigoja suteikti taisyklingą visą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų ar Mokejimai.lt sistemos (ši sistema administruojama "EVP International", UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326, Vilnius, Lietuva, Įmonės kodas 300060819, PVM mokėtojo kodas LT100001261114), kuriais buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

5.7. Tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys bei pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 

6. Prekių pristatymo tvarka

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Jeigu Pirkėjas, atliekant užsakymą, nurodė neteisingus savo duomenis, reikalingus prekių pristatymui ir dėl šios priežasties negavo savo užsakytų prekių, tai Pardavėjas neatsako už patirtą moralinę ir/ar materialinę žalą dėl Pirkėjo asmeninės kaltės.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje ar iš specialios pašto dėžės, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.

6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes, vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių, Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti prekes, papildomai derina Pirkėjui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Kitu atveju, Pirkėjui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku.

6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje, praplėštoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.7. Pirkėjas, pristatymo metu, pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.8. Pirkėjas, pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pardavėju skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo kaltės.

 

7. Prekių kokybės garantija 

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje MazaMada.lt parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) Pirkėjui, nebent įstatymai numatytų kitaip.

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas 

8.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ bei remiantis Civilinio kodekso XVIII skyriumi "Vartojimo sutartys". Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2. Grąžinamos ar keičiamos prekės transportavimo išlaidas apmoka pats Pirkėjas.

8.3. Norėdamas grąžinti prekę (-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu ir užpildydamas specialią prekių grąžinimo/keitimo formą, joje nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį, grąžinimo/keitimo priežastis ir kitą reikalingą informaciją.

8.4. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8.6. Prekių pakeitimas ar grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), yra originalioje tvarkingoje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo.

8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.8. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų/nuolaidų kuponu ar MazaMada.lt taškais, tuomet grąžinamas kuponas/taškai bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai/taškai į grynuosius pinigus nėra keičiami.

8.9. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos).

8.10. Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekių grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.

8.11. Detalesnė informacija, susijusi su prekių grąžinimų, keitimu, pateikiama MazaMada.lt elektroninės parduotuvės internetiniame puslapyje (skiltyje “Grąžinimas”).

 

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė 

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas turi teisę rašyti komentarus ir pateikti savo nuomonę apie atitinkamą prekę. Visi Pirkėjai gali išsiųsti draugui bet kurios prekės rekomendaciją. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas įsipareigoja, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių, įstatymų ar kitų teisės reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus.

9.4. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.6. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.7. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

10. Rinkodara ir informacija 

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti MazaMada.lt internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

 

11. Baigiamosios nuostatos 

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Griežtai draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo / sutikimo kopijuoti ar kitaip platinti MazaMada.lt esančią informaciją, nuotraukas.